เปิดบัญชี


*: *: *:
*: *: *:
*: *:
 
ตัวอย่างการกรอก Laser Code
JT1234567890 (ไม่ต้องกรอกเครื่องหมาย "-")
*:
สำหรับการส่งรหัส OTP
(ตัวอย่าง 0XX-XXXXXXX)
*:
*อีเมลสำหรับส่ง link
เพื่อขอเปิดบัญชี และติดต่อกับทางบริษัท
*:

*หมายเหตุ : ท่านต้องทำการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น) ทั้งนี้ระบบจะดำเนินการตรวจสอบว่าท่านได้เคยสมัครเป็นลูกค้ากับบริษัทแล้วหรือยัง

*:
กรณีไม่ทราบระบุ 01/01/พ.ศ. *: เพศ *:
กรณีไม่ทราบ วัน/เดือน/ปีเกิด กรุณาเลือก วัน/เดือน/ปีเป็น 01/01
สัญชาติ *: กรณีที่ท่านถือมากกว่า 1 สัญชาติ โปรดระบุ : ประเทศที่เกิด *:
*:
ประเทศ *: จังหวัด *: เขต/อำเภอ *: แขวง/ตำบล *:
*:
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ 02-XXXXXXX ต่างจังหวัด 0XX-XXXXXX
*: หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น :
ประเทศ *: จังหวัด *: เขต/อำเภอ *: แขวง/ตำบล *:
*:
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ 02-XXXXXXX ต่างจังหวัด 0XX-XXXXXX
 

ข้อมูลคู่สมรส *


*:

อาชีพปัจจุบัน *: *:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *:
บาท
 
*:
ประเทศ *: จังหวัด *: เขต/อำเภอ *: แขวง/ตำบล *:
*:
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ 02-XXXXXXX ต่างจังหวัด 0XX-XXXXXX
รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆ ต่อเดือน* : * : ประเทศแหล่งที่มาของรายได้อื่น* :

กรุณาระบุที่อยู่ที่บริษัทส่งเอกสาร*

ทางอีเมล   
ทางไปรษณีย์

*:

*:

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ *:

กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ :
*: *:
ตัวอย่าง 0XX-XXXXXXX

ท่านมีผู้แนะนำการลงทุน (IC) ที่ต้องการหรือไม่
กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หรือรหัสผู้แนะนำการลงทุน